دبیرخانه پژوهش های بین المللی و کرسی های یونسکو

رئیس دبیرخانه: زهرا امام جمعه (حکم)

 

شرح وظایف:

الف) پژوهش های بین المللی

  • برنامه ریزی به منظور انجام پروژه های پژوهشی بین المللی
  • توانمندسازی اعضای هیات علمی در جهت تهیه پروپوزال مناسب با برگزاری کارگاه های پرپوزال نویسی
  • معرفی نمودن سازمان ها و موسسات بین المللی ارایه دهنده گرنت بین المللی و نحوه دسترسی به آنها
  • بررسی و ثبت طرح های بین المللی منعقده توسط اعضای هیات علمی و تطبیق آنها با قوانین داخلی
  • بررسی طرح های پژوهشی منعقده بین دانشگاه تهران و سازمان های بین المللی

ب) کرسی های یونسکو

  • هماهنگ سازی فعالیت های کرسی های مختلف یونسکو ایجاد شده در دانشگاه تهران
  • بررسی گزارش ها و نشست های انجام شده توسط کرسی های مختلف یونسکو
  • به روز کردن فعالیت ها و گزارش های کرسی های یونسکو
  • بررسی پیشنهادات برای ایجاد کرسی های جدید یونسکو و ارایه مشاوره جهت تنظیم بهتر پروپوزال

ج) بررسی طرح های ارایه شده اعضا هیات علمی قبل از اعزام به فرصت مطالعاتی یا ماموریت پژوهشی

د) بررسی گزارش سفر فرصت مطالعاتی یا ماموریت پژوهشی