دبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی

رئیس دبیرخانه: رضا نادری محمودی، (حکم)

 

شرح وظایف:

  • اصلاح دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
  • ارزیابی اولیه پرونده متقاضیان مرتبه استاد ممتازی
  • پیگیری تشکیل جلسات کمیته مشورتی بررسی صلاحیت عمومی استاد ممتازی (ماده ۱ دستورالعمل)، کمیسیون تخصصی (ماده ۵ دستورالعمل) و شورای انتخاب استاد ممتاز (ماده ۶ دستورالعمل)
  • مستند سازی اطلاعات و اطلاع رسانی عمومی در خصوص دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز و موارد مربوطه

بررسی روند اجرایی پرونده‌های استاد ممتازی 

  • ارسال درخواست‌ها به همراه مدارک و مستندات لازم توسط پردیس / دانشکده / ها و مراکز تحقیقاتی به دبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی
  • ارزیابی اولیه پرونده و تشکیل جلسه کمیته مشورتی بررسی صلاحیت استاد ممتازی متقاضیان (ماده ۱)
  • در صورت احراز صلاحیت در جلسه فوق، پرونده متقاضی امتیاز دهی اولیه شده و برای کمیسیون مربوطه ارسال می‌گردد.
  • برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه برای بررسی پرونده و امتیاز دهی مطابق (ماده ۴)
  • برگزاری شورای انتخاب استاد ممتاز مطابق (ماده ۷)
  • در صورت تصویب شورای انتخاب استاد ممتاز، حکم توسط رئیس دانشگاه صادر شده و این عنوان در حکم کارگزینی متقاضی درج می‌گردد.

پیوندهای مرتبط:

- دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز