کنفرانس های مصوب معاونت پژوهشی

ردیف عنوان همایش زمان برگزاری همایش دبیر علمی / دبیر اطلاعات تماس سطح همایش
۱ کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در ایرانِ پسا تحریم ۱۳۹۵-۰۱-۱۸ جهانگیر یدالهی jyadolahi@ut.ac.ir بین المللی
۲ چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا ۱۳۹۵-۰۱-۱۹ محمدعلی زارع چاهوکی mazare@ut.ac.ir ملی
۳ اولین کنگره ملی بهینه سازی مصرف انرژی ۱۳۹۵-۰۲-۰۹ شاهین رفیعی shahinrafiee@ut.ac.ir ملی
۴ اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده‌های محیط زیست ۱۳۹۵-۰۲-۱۲ علیرضا نورپور noorpoor@ut.ac.ir بین المللی
۵ چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا ۱۳۹۵-۰۲-۲۹ زارع چاهوکی mazare@ut.ac.ir ملی
۶ کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست ۱۳۹۵-۰۳-۰۵ محمد حسین نیک سخن niksokhan @ ut.ac.ir ملی
۷ دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی‌کشور ۱۳۹۵-۰۳-۱۰ تیمور رحمانی trahmani@ut.ac.ir ملی
۸ بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۵-۰۵-۱۶ ابراهیم قاسمی نژاد eghasemi@khayam.ut.ac.ir ملی
۹ بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران ۱۳۹۵-۰۵-۳۱ رضا طلایی حسنلوئی rtalaei@ut.ac.ir ملی
۱۰ سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی ۱۳۹۵-۰۶-۰۸ علیرضا نورپور noorpoor@ut.ac.ir بین المللی
۱۱ منطق موجهات و کاربردهای آن در علوم کامپیوتر ۱۳۹۵-۰۶-۲۷ مجید علی زاده majidalizadeh@ut.ac.ir بین المللی
۱۲ چهارمین همایش بین المللی دوسالانه خلیج فارس تاریخ، تمدن و فرهنگ ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ محمد باقر وثوق vosoughi@ut.ac.ir بین المللی
۱۳ شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ تیمور رحمانی trahmani@ut.ac.ir ملی
۱۴ سمینار گروتندیک ۱۳۹۵-۰۸-۰۴ حمید پزشک pezeshk@khayam.ut.ac.ir بین المللی
۱۵ سومین همایش یافته‌های نوین در محیط زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی ۱۳۹۵-۰۸-۲۰ غلام عباس اکبری ghakbari@ut.ac.ir ملی
۱۶ آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی ۱۳۹۵-۰۹-۱۳ معصومه ملک mmalek@khayam.ut.ac.ir بین المللی
۱۷ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۱۳۹۵-۰۹-۱۶ علی حیدری aheidary@ut.ac.ir بین المللی
۱۸ ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۵-۰۹-۲۳ سجاد قرقانی s.gharaghani@ut.ac.ir ملی
۱۹ انجمن علمی دانشجویی ۱۳۹۵-۱۱-۲۵ فرنوش فر یدبد faridbodf@ut.ac.ir ملی
۲۰ کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران ۱۳۹۵-۱۱-۰۶ رهام رفیعی roham.rafiee@ut.ac.ir ملی
۲۱ مدرسه بین المللی ترکیبیات هندسی و توپولوژیک ۱۳۹۵-۱۱-۲۵ سید امین سید فخاری aminfakhari@ut.ac.ir بین المللی
۲۲ دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران ۱۳۹۵-۱۱-۰۶ تیمور رحمانی trahmani@ut.ac.ir ملی
۲۳ کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵-۱۱-۲۶ سارا نظیف snazif@ut.ac.ir ملی
۲۴ اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات ۱۳۹۵-۱۲-۰۴ فاطمه فهیم نیا fahimnia@ut.ac.ir بین المللی
۲۵ اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست ۱۳۹۵-۱۲-۰۴ محمد رضا مثنوی masnavim@ut.ac.ir ملی
۲۶ دومین همایش ورزش و بیماری‌ها ۱۳۹۵-۱۲-۱۹ محمد رضا کردی mrkordi@ut.ac.ir ملی
۲۷ نشست رؤسای پارکهای علمی عضو انجمن آسیایی پارکهای علمی ۱۳۹۶-۰۲-۱۸ هاشم آقازاده haghazade@ut.ac.ir بین المللی
۲۸ چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ سعید کریمی karimis@ut.ac.ir بین المللی
۲۹ ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریز دانه و نانو ساختار ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ محمود حیدر زاده سهی mhsohi@ut.ac.ir بین المللی

 

پیوندهای مرتبط:

- سامانه مدیریت همایش‌های علمی دانشگاه تهران

- آیین نامه برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی در دانشگاه تهران

- دستورالعمل استفاده از لوگو (نشان) دانشگاه تهران در همایش‌ها

- تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری کنفرانس‌های بین المللی توسط هیأت امناء به هیأت رئیسه دانشگاه