کارشناسان

مهدی بلالی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۴ - ۶۶۴۸۴۷۶۸
پست الکترونیک: m.balali@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم پایه (پردیس علوم، مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک)، کمیسیون هنر و معماری، تفاهم نامه‌ها


زینب جوانمردی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۵ - ۶۶۴۹۲۸۴۹
پست الکترونیک: javanmrd@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم انسانی (دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، معارف و اندیشه اسلامی)، پردیس‌های اقماری، آمار، اطلاعات و گزارشات، آئین نامه‌ها، سامانه RTIS و گرنت طرح‌های کاربردی


مهدی شریفی آشتیانی
تلفن: ۶۱۱۱۳۷۸۰ - ۶۶۴۹۴۹۲۴
پست الکترونیک: msharify@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون فنی (پردیس دانشکده‌های فنی و دانشکده علوم و فنون نوین)


اصغر طاهری
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۸ - ۶۶۴۸۹۰۶۵
پست الکترونیک: ataheri@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ابوریحان، دانشکده دامپزشکی و محیط زیست و مرکز تحقیقات بین المللی بیابان)، کمیسیون علوم انسانی (دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، مطالعات جهان، زبان و ادبیات خارجی و پردیس فارابی).


علی اکبر علییاری
تلفن: ۶۱۱۱۳۷۱۸
پست الکترونیک: aaliyari@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: مفاصا حساب طرح‌های کاربردی


عباس حسینقلی زاده
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۶ - ۶۶۹۷۰۱۷۸
پست الکترونیک: hoseingholizdh@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


محمدرضا میری
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۹ - ۶۶۹۷۰۴۱۸
پست الکترونیک: miri1341@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری (دانشکده مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و علوم تربیتی، کارآفرینی، جغرافیا وعلوم اجتماعی)، برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی اساتید جوانفاطمه نعیمی خندابی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۸ - ۶۶۴۸۹۲۴۸
پست الکترونیک: fnaeemi@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: دبیرخانه طرح‌های کلان دانشگاه- دبیرخانه قطب‌های علمی و کرسی‌های صنعتی - دبیرخانه استاد ممتازی - برگزاری نشست‌های نمایندگان پژوهش‌های کاربردی - دبیر جلسات شورای پژوهش‌های کاربردی


مسعود یوسفی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۵ - ۶۶۴۸۹۲۴۹
پست الکترونیک: myousefi@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: پروژه‌های کاربردی مراکز و مؤسسات پژوهشی - مراکز و مؤسسات پژوهشی


محمد رئوف حیدری
تلفن: ۶۶۴۸۵۷۶۰- ۳۱۲۹
پست الکترونیک:
حوزه کارشناسی: امور همایش‌ها- اطلاع رسانی‌ها