مسئول دفتر مدیر کل پژوهش های کاربردی

 

عباس حسینقلی زاده
تلفن :۶۱۱۱۳۱۱۶ - ۶۶۹۷۰۱۷۸
دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷
پست الکترونیک: hoseingholizdh@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری