معاون امور پژوهش های کاربردی

 

محمد علی گودرزی

تلفن: ۶۶۹۷۰۱۷۸

دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷-۰۲۱

پست الکترونیک: mgoodarzy@ut.ac.ir