مسئول دفتر قائم مقام معاون پژوهشی

 

حامد ملازینعلی
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۷۲ - ۶۶۹۷۰۱۷۸
دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷
پست الکترونیک: h.zeinali@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: نماینده پژوهش‌های کاربردی در بخش مالی و پیگیری‌های ویژه