قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران

 

رحمت ستوده قره باغ (حکم)

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی

پست الکترونیک: sotudeh@ut.ac.ir

تلفن: ۶۶۹۷۰۱۷۸ -۰۲۱

دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷ - ۰۲۱

[رزومه فارسی] [رزومه انگلیسی]