اهداف و ماموریت ها

 

  • برنامه ریزی به منظور توسعه تعاملات پژوهشی با دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و انعقاد و اجرایی نمودن تفاهم نامه‌های همکاری مشترک پژوهشی
  • برنامه ریزی جهت ارتقا کمی و کیفی، بهبود و توسعه اجرایی پژوهش‌های کاربردی
  • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های پژوهشی تخصصی به منظور پروژه یابی و خدمت رسانی به صنایع و ارتباط بیشتر با جامعه
  • هدایت و هدفمند کردن پژوهش‌های کاربردی
  • سیاستگذاری و تدوین ضوابط و معیارهای امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی در دانشگاه
  • انعقاد قراردادهای کاربردی، بین المللی و متمرکز
  • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به پژوهش‌های کاربردی و نحوه و مکانیزم اجرایی نمودن آن در واحدهای صف